Menü

Mesafeli Satış Sözleşmesi

A+ A-

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.bizsizeyeteriz.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2 Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜM/ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ 

Ürün veya ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli www.bizsizeyeteriz.com adresli site üzerinde aşağıda nitelikleri belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı yukarıda gösterilmiştir.

MADDE 4- ÖDEME

4.1.- ALICI tarafından Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin Sözleşme ile belirlenen KDV dâhil satış bedeli ve nakliye bedeli, Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

4.2.- ALICI, İnternet Sitesi’nden sipariş ettiği ürün bedelini kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla ödeyecektir. Sözleşme kapsamında verilen siparişler, ürün bedelinin kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edildiğinin ya da toplam bedelin SATICI’ya ait banka hesabına havale edildiğinin bilgisinin teyit edilmesini müteakip SATICI tarafından işleme alınacaktır. Satış işleminin gerçekleştirilmesi ilgili ürünün stokta olmasına bağlıdır.

4.3.- Bankaların ödeme esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATCI sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI, vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri ve benzeri bilgileri anlaşmalı olduğu banka ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin banka ile aralarında akdedilmiş olan sözleşme esaslarına göre belirleneceğini, SATICI’nın söz konusu kesintilerle bir ilgisinin olmadığını ve SATICI’ya bu konuda herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4.- ALICI’nın ürün/ürünleri sipariş ettiği tarihte SATICI tarafından mevzuata uygun olarak duyurusu yapılmış, uzaktan siparişlerde geçerli olduğu belirtilmiş herhangi bir kampanya, indirim ve benzeri uygulama söz konusu olması halinde, bu uygulama, ALICI’nın siparişinin kampanya koşullarına havi olması şartıyla ALICI’nın siparişine de uygulanacaktır.

4.5.- ALICI’nın kullanıcısı olduğu ve ödemede bulunduğu kredi kartının çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması, ilgili bankanın inisiyatifinde olup SATICI’nın bu konuda herhangi bir dâhili bulunmamaktadır. SATICI’nın bilgi ve tasarrufu dâhilinde olan kampanyalar İnternet Sitesi’nde ilan edilecektir.

4.6.- ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde cayma hakkını kullanması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını peşinen kabul eder. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. SATICI, ALICI'nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, iadenin yapılamaması durumunun anlaşıldığı tarihten itibaren derhal ve her halükarda en geç 30 (Otuz) gün içinde ilgili bankadan alınan durumu tevsik edici belgeler ile birlikte SATICI’ya yazılı olarak başvurarak iadeye konu tutarı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda SATICI’dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri bir talepte bulunamaz.

MADDE 5- TESLİMAT

5.1.- ALICI tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler yasal 30 günlük (ve Alıcının önceden bilgilendirilmesi ile ek 10 günlük) süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak 7 iş günü içeresinde süre içinde ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. ALICI, teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün bu adreste bulunan ve ALICI tarafından önceden ürünü teslim almaya ehil oldukları bildirilen kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını peşinen kabul eder. Ürünün sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük sürenin hitamında teslim edilmemiş olması halinde ALICI, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

5.2.- ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye bedeli karşılığında SATICI tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, SATICI tarafından ALICI’nın Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine ürün/ürünler ile birlikte gönderilecektir. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. ALICI, SATICI’ya yapmış olduğu her türlü bildirimin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden veya bilgilendirmemekten kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını peşinen kabul eder.

5.3- Kural olarak teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, internet sitesinde, sistemde işlemin gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını veya kampanya dâhilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya ait olacaktır. Bununla birlikte Satıcı, teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

5.4.- ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ve beyan eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI’nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek ismi önceden yazılı olarak SATICI’ya bildirilen bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda SATICI, teslim yükümlülüğünü zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmiş kabul edilecek olup, teslimatın hiç veya gereği gibi yapılmamasından ötürü SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI, nakliye bedeli kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.

5.5.- ALICI’nın, ürün/ürünleri SATICI’nın kusuru olmaksızın işbu Sözleşme ile belirtilen süreler geçtikten sonra teslim alması halinde, ALICI, SATICI’dan herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6.- Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden SATICI sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında nakliye personeli ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir. Tutanak tutulmasını müteakip ALICI, 3 (Üç) İş Günü içerisinde teslim edilen ürün/ürünlerin ayıplı olduğunu ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

5.6.1.- Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anında fark edilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde SATICI’ya tarafından iade alınıp, işbu tarihi takip eden 14 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli ALICI’dan talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir.

5.6.2.- Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anından sonra fark edilmesi durumunda ise, ALICI, SATICI’ya ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak ihbarda bulunur. İşbu ihbarı müteakip, ürün/ürünlerin SATICI tarafından alınacak olan iade tarihi ALICI’ya bildirilecek olup, iade alınan ürün/ürünler SATICI tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı takdirde, ihbara konu olan ürün/ürünler, SATICI tarafından iade alındığı tarihi takip eden 14 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir. SATICI tarafından söz konusu ürün/ürünlerde kendisine atfedilecek herhangi bir ayıp tespit edilmemesi halinde ürün/ürünler ALICI’ya iade edilecektir.

5.7.- Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme aracı banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, SATICI’nın, ürün/ürünleri teslim yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1.- ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde SATICI’ya ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması, ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek bir hasara uğramamış olması ve kullanılmamış olması şarttır.

6.2.- ALICI, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (Ondört) günlük süre içerisinde ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak SATICI’ya bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, SATICI, ürün/ürünleri teslimat tutanağı örneği ve fatura aslı ile birlikte tüm nakliye masrafları SATICI tarafından karşılanmak kaydıyla teslim almakla yükümlüdür. İade edilmek istenen ürün/ürünlerin faturası tüzel kişi adına düzenlenmiş ise, geri iade ederken tüzel kişinin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürün/ürünlerde ALICI’nın kusuru ile değer azalması meydana gelmiş ise ALICI ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma hakkının kullanılması nedeni ile ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri SATICI’nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla ve SATICI ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) teslim alacaktır. ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri kendi tercih ettiği SATICI’nın anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda nakliye bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI, yukarıda anılan yöntemler haricinde siparişini vermiş olduğu www.bizsizeyeteriz.com adlı internet sitesinde yer alan cayma formunu kullanarak da bu hakkından faydalanabilir.

6.3.- Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli, yukarıda 6.2. maddede belirtilen belgelerin ve ürün/ürünlerin SATICI tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde ALICI’ya iade edilir. Satış bedelinin ALICI’ya iadesi ile ilgili olarak işbu Sözleşme’nin 4.6. maddesi uygulanır.

6.4.- Alıcı, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımını aşan kullanımları sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur.

6.5.- Satıcı, üründe Alıcının olağan bir gözden geçirmenin ötesinde bir kullanımı olduğunu tespit ederse, ürünü almaz ve bedeli iade etmez. Bu halde Alıcının cayma hakkı bulunduğundan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

6.6.-Alıcının özel istekleri ve/veya kişisel ihtiyaçları uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik veya ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen veya niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan bir ürün söz konusu olduğunda Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1.- ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dâhil satış fiyatları, SATICI’nın fiyat dâhil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak ilave bir maliyet varsa bunun bedeli, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI’nın talep ve şikâyetlerini iletebileceği SATICI’nın açık adres - telefon ve diğer erişim bilgilerini, şikâyet ve itirazlar konusunda başvuruların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

7.2.- ALICI, 18 yaşından küçük kişilerin İnternet Sitesi’nden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. SATICI, işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

7.3.- SATICI, ALICI'nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda SATICI, ALICI'nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adresinden ALICI'ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 7 (Yedi) gün süreyle dondurur. ALICI'nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI, SATICI ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa ALICI tarafından yapılan ödemeler ALICI’ya 14 (Ondört) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise iade, işbu Sözleşme’nin 4,6. maddesi kapsamındaki hükümler dairesinde yapılacaktır.

SATICI’nın iade işlemini yukarıdaki süre dâhilinde gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin banka tarafından ALICI’ya yansıtılma sürecinde yaşanabilecek gecikmeler dâhil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın SATICI’dan kaynaklanmayan nedenlerden ötürü yaşanabilecek gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.4.- Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. SATICI, mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın yukarıdaki anlatımın kapsamına giren her türlü hal) nedeni ile Sözleşme’de yer alan ürün/ürünleri 30 (Otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından herhangi birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 (Ondört) gün içerisinde SATICI tarafından işbu Sözleşme’nin 4.6. maddesinde belirlenen şart ve koşullar dairesinde ALICI’ya iade edilir.

7.5.- SATICI’dan kaynaklanmayan ve SATICI’nın bilgisi dışındaki sistemsel hatalarından ötürü İnternet Sitesi’nde yer alan satışa konu ürünlerin içeriklerine özellik ve fiyatlarına ilişkin beyanlarda meydana gelebilecek hatalardan SATICI sorumlu değildir. Bu gibi sistemsel yanlışlıklardan ötürü ALICI tarafından eksik ödemede bulunulması halinde, ALICI, durumun SATICI tarafından tespiti ve kendisine bildirilmesi akabinde eksik kalan tutarı derhal ödeyecek, ALICI’nın fazla ödeme yaptığının SATICI tarafından tespiti halinde ise, fazla ödenen tutar SATICI tarafından işbu Sözleşme’nin 4.6. maddesinde belirlenen şart ve koşullar dairesinde ALICI’ya iade edilir.

MADDE 8- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1.- İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayetler ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılacaktır. Parasal sınırlara ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

  1. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesi gereği değeri dört bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

 

  1. Değeri altı bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

 

  1. Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise dört bin Türk Lirası ile altı bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

ALICI’nın Sözleşme’deki beyan, taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde SATICI, ALICI’ya 15 (Onbeş) günlük süre vererek ihlalin giderilmesini talep edebilir. Aykırılığın bu süre zarfında giderilmemesi halinde SATICI’nın Sözleşme’yi haklı nedenle, tazminatsız, derhal fesih hakkı doğacaktır.

MADDE 10- DİĞER HÜKÜMLER

10.1.- İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmesi gereken tüm tebligatlar Taraflar’ın yukarıda belirtilen kanuni tebligat adreslerine ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yapılacaktır. Taraflar’ın yukarıda belirtilen kanuni tebligat adresine yapılacak her tür tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.

10.2.- Sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz veya icra kabiliyetinin olmaması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlülüğünü etkilemez.

10.3.- Her türlü damga vergisi, harç ve giderler, mevcut veya ileride yasalarla öngörülecek tüm vergi ve harçlar ALICI’ya aittir.

MADDE 11- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

ALICI, Sözleşme'nin tüm maddelerini okuyup, tetkik ve teyit etmiştir. İşbu Sözleşme, 11 (Onbir) maddeden ibaret olup, Taraflar’ca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili Görseller
Listemize mail adresinizi bırakarak bizden haberdar olabilirsiniz!
Bu site Comwize E-Ticaret ERP yazılımı ile hazırlanmıştır.

Bizsizeyeteriz.com Her Hakkı Saklıdır. © Copyright 2021