KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ AMAÇ VE KAPSAM

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

Bsy Kurumsal Tedarik Hizmetleri Aş. olarak kişisel verilerinizin 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BSY KURUMSAL TEDARİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“BSY”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketlerimiz çalışanları veya Şirketlerimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketlerimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ BSY veya BSY adına veri işleyen yetkili üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir. Aşağıdaki yöntemler tahdidi olarak sayılmamıştır.

Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

  • BSY ile iş ortaklığı/danışmanlık kapsamı altında gerek elektronik ortamda gerek fiziki ortamda doldurulan formları; BSY internet sitesinde veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, BSY ile iletişime geçmek üzere doldurulan iletişim formları;
  • İnternet üzerindeki çevrim içi alışveriş uygulamaları, kullanıcıyı tanımak için kullanılan çerezler (cookies),
  • İnternet sitelerinin mobil uygulamaları;
  • BSY ve BSY ile organik anlamda ilişkili tüm kuruluşlarla imzalanan muhtelif sözleşmeler ile BSY’ye gönderilen elektronik postalar, faks ve mektup, sair yazılar ve telefon görüşmeleri;
  • BSY adına veri işleyen veya BSY’ye bu konuda profesyonel destek veren üçüncü kişiler;
  • BSY iş ortakları, müşterileri ve çalışanlarıyla iletişim kuran çeşitli kurum içi ve dışı birimler;
  • Bsy Kurumsal Tedarik Hizmetleri Aş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, Sosyal medya kanalları,  internet üzerindeki arama motorları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.
  • İş/Danışmanlık sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, sair yazılı içerik;
  • Görüntü ve ses kayıt cihazları BSY kapsamında diğer kayıtlar.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ile aranızda kurulmuş olan mal veya hizmet alımı gibi sözleşmelerin kurulması ve ifası, fatura düzenleme, vergi beyanında bulunma satış sonrası hizmeti sunma gibi hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, müşterileri taleplerini ve şikâyetlerini inceleyerek müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesini artırmak, ürün tedarik süreçlerini yürütmek, Şirketimizin internet sitesinde gezinmeniz esnasında size ürün niteliği ve coğrafi yakınlık bazlı tavsiyelerde bulunabilmek ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ürün ve hizmetlerimiz hakkında size kampanyalar hakkında bilgilendirici duyurular gerçekleştirmek amaçları başta olmak üzere, yasal mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek ve ticaret kurallarına uygun olarak faaliyet göstermek, BSY iş ortaklarına ticaret kuralları dâhilinde hizmet verebilmek; insan kaynakları süreçlerini yürütmek, BSY’nin bilgisayar sistemlerinin, programlarının ve/veya veri tabanının iş ortaklarının, çalışanlarının ve şirketin, lojistik ve danışmanlık hizmetinin devamının ve sürekliliğinin sağlanmasını temin için doğru, güvenli, işler bir şekilde işletmek, bu amaçla BSY iş ortaklarının, danışmanlık verdiği şirketlerin, BSY personelinin kullandığı bilgisayar programlarını, uygulamaları, mobil uygulamaları, web sitesini güncellemek, çalıştırmak ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek, yine Şirketimizce verilen hizmetlere dair işlemleri yerine getirmek, yürütmek ve geliştirmek, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerini yapmak, BSY tarafından imzalanan sözleşmelerin gereğini yerine getirmek; istihbarat, bilgi araştırmaları yapmak, planlama, istatistik, iş ortakları ve personel memnuniyeti çalışmaları yapmak, gerekli güvenliği sağlamak, iş ortaklarına daha iyi ve güvenilir hizmet verebilmek ve bunları kesintisiz olarak sürdürebilmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel Verilerin, toplamasının hukuki sebebi, BSY’nin yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetleri, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ve bu faaliyetler kapsamında gerek iş ortakları, gerek hizmet sağlayıcıları, gerek çalışanlar, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicilerle kurduğu ve/veya kuracağı ilişkilerin gerektiği şekilde devamının sağlanmasıdır.    

İşlenen Kişisel verilerin kime ve hangi amaçla aktarılabileceği

BSY tarafından toplanan kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde ve yürürlükteki mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, yargı mercileri ve diğer yetkili kamu kuruluşları ve özel kurumlarla ve BSY’nin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere, servis firmalarına, yemek hizmeti veren kurumlara, grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler ve BSY’nin diğer tedarikçilerine, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarına, denetçilere, BSY ile organik bağı bulunan ilişkili kuruluşlara ve bunların hissedarları ile üyelerine ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere ve BSY’nin sosyal medya hesaplarına aktarılabilecektir. Kişisel veriler, veri sahiplerinin kişilerin BSY ile imzalamış oldukları sözleşmeler kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olmak şartıyla ilgili olan üçüncü kişilerle de paylaşılmaktadır. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI Kişisel verileriniz, veri sahibinin açık rızasına istinaden ve/veya KVKK'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle BSY tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları ve sosyal paylaşım siteleri de dâhil), yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

BSY’NİN KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ HALLER:

 KVKK’nın 5. maddesi uyarınca aşağıda sayılan hallerde, BSY açık rıza aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınmış kişisel verileri işleyebilir:

Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;

a)    Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde;

b)    BSY ile ilişkili şirket, vakıf ve sair ilişkili kuruluşlar ile bir sözleşme kurulması veya sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde;

c)    BSY’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan hallerde;

d)    Kişisel verilerin, veri sahibince alenileştirilmiş olması durumunda;

e)    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda;

f)     Veri sahibinin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, BSY’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ Kişisel veriler, yürürlükteki mevzuatta öngörülen belirli süreler veya işbu metinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süreler boyunca işlenebilecektir. Söz konusu yasal sürelerin ya da kişisel verilerin toplanma amacının sona ermesi durumunda, verileri saklamak amaçlı hukuken meşru bir sebep ve süre bulunmaması halinde, bu veriler BSY tarafından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Veri sahiplerinin kişisel verilerinin silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin başvuru hakları saklıdır.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Bsy Kurumsal Tedarik Hizmetleri Aş. İlgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a)    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bilgi talep etme;

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve öğrenme,

e)    7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)     Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan düzeltmenin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

g)    KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h)    İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

i)     Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Veri sahipleri, yukarıda anılan haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini açıkça tespite yarar bilgi ve belgelerle birlikte“Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu”nu doldurup imzalayarak bizzat elden teslim edebilir veya noter kanalıyla Orta Mah. Marifet Sok.No:6/14 Kartal-İstanbul açık adresine gönderebilirler. Başvurular, veri sahibince bizzat veya veri sahibince noterden hususi vekâletname verilmek suretiyle yetkilendirilmiş vekil aracılığıyla yapılabilecektir. BSY veri sahibinin talebinin niteliğine göre başvuruyu değerlendirip, en geç otuz gün içinde neticelendirecektir. Saygılarımızla,

AYDINLATMA METNİ (KAMERA KAYITLARI)

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni Amaç Ve Kapsam

 İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BSY KURUMSAL TEDARİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  (“BSY”) tarafından hazırlanmıştır. Bu metnin hedef kitlesi, BSY tarafından, hizmet binamızın içerisinde bulunan güvenlik kamera vasıtasıyla kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ BSY veya BSY adına veri işleyen yetkili üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi, hizmet binamızın içerisinde bulunan güvenlik kamera vasıtasıyla toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kime Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kvkk’nın 11. Maddesi Uyarınca Veri Sahiplerinin Sahip Olduğu Haklar Şöyledir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bilgi talep etme;

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve öğrenme, Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan düzeltmenin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.
Veri sahipleri, yukarıda anılan haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini açıkça tespite yarar bilgi ve belgelerle birlikte “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu”nu doldurup imzalayarak bizzat elden teslim edebilir veya noter kanalıyla Orta Mah. Marifet Sok.No:6/14 Kartal-İstanbul açık adresine gönderebilirler. Başvurular, veri sahibince bizzat veya veri sahibince noterden hususi vekâletname verilmek suretiyle yetkilendirilmiş vekil aracılığıyla yapılabilecektir. BSY, veri sahibinin talebinin niteliğine göre başvuruyu değerlendirip, en geç otuz gün içinde neticelendirecektir. Saygılarımızla

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı:Bsy Kurumsal Tedarik Hizmetleri Aş.

Telefonu: 0216 494 60 00

Adresi: Burak Bora Plaza, Orta Mah, Marifet Sok. No:6 Ofis:14 Kartal İstanbul 0216 494 60 00/ 0216 494 60 01 info@bizsizeyeteriz.com

Mail: info@bizsizeyeteriz.com

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezler;

Sistemin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Bsy üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

Sistemi analiz etmek ve Sistemin performansını arttırmak. Örneğin, Sitemizi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

İşlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. 

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. 

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

Bsy Kurumsal Tedarik Hizmetleri Aş.

Adresi: Burak Bora Plaza, Orta Mah, Marifet Sok. No:6 Ofis:14 Kartal İstanbul 0216 494 60 00/ 0216 494 60 01 info@bizsizeyeteriz.com